Dân Số Ký 28:17

Dân Số Ký 28:17 KTHD

Kể từ ngày mười lăm, người ta sẽ dự lễ bánh không men trong suốt bảy ngày.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ