Dân Số Ký 28:16

Dân Số Ký 28:16 KTHD

“Lễ Vượt Qua của Chúa Hằng Hữu vào ngày mười bốn tháng giêng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ