Dân Số Ký 28:12

Dân Số Ký 28:12 KTHD

Cũng dâng lễ vật ngũ cốc gồm bột mịn trộn dầu: 6,6 lít bột mịn trộn dầu chung với mỗi con bò, 4,4 lít bột mịn trộn dầu chung với chiên đực
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ