Dân Số Ký 28:1

Dân Số Ký 28:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ