Dân Số Ký 17:4

Dân Số Ký 17:4 KTHD

Con đem các gậy này đặt trong Đền Tạm, trước Hòm Giao Ước, là nơi Ta sẽ gặp con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ