Dân Số Ký 17:3

Dân Số Ký 17:3 KTHD

Đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi; vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng đại tộc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ