Dân Số Ký 17:13

Dân Số Ký 17:13 KTHD

Nếu ai đến gần Đền Tạm của Chúa Hằng Hữu đều chết, thì chúng tôi chết hết sao! Nguy quá, chúng tôi sẽ bị tiêu diệt mất!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ