Dân Số Ký 17:11

Dân Số Ký 17:11 KTHD

Môi-se vâng lời Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ