Mác 14:66

Mác 14:66 KTHD

Phi-e-rơ đang ở ngoài sân, một đầy tớ gái của thầy thượng tế bước đến
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ