Mác 14:50

Mác 14:50 KTHD

Tất cả môn đệ đều bỏ Chúa trốn biệt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ