Mác 14:29

Mác 14:29 KTHD

Phi-e-rơ thưa: “Con sẽ chẳng xa Thầy, dù mọi người bỏ chạy!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ