Mi-ca 3:7

Mi-ca 3:7 KTHD

Những người tiên kiến sẽ xấu hổ, và các tiên tri sẽ thẹn mặt. Tất cả đều che miệng vì chẳng được lời giải đáp nào từ Đức Chúa Trời.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ