Mi-ca 3:5

Mi-ca 3:5 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu phán: “Ngươi, các tiên tri giả đã dẫn dân Ta đi lầm lạc! Các ngươi chỉ hòa hảo với những người cho ngươi ăn, và tuyên chiến với những ai không cung cấp lương thực cho ngươi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ