Mi-ca 3:4

Mi-ca 3:4 KTHD

Rồi các ngươi sẽ kêu cầu Chúa Hằng Hữu giúp đỡ! Các ngươi có thật tin Ngài sẽ trả lời không? Với tất cả điều ác các ngươi đã làm, Ngài sẽ không nhìn các ngươi dù chỉ một lần!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ