Mi-ca 3:2

Mi-ca 3:2 KTHD

nhưng các ngươi lại ghét điều lành và mến điều dữ. Các ngươi bóc lột dân lành đến tận xương tủy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ