Mi-ca 3:10

Mi-ca 3:10 KTHD

Các ông là những người xây cất Giê-ru-sa-lem bằng máu người và bằng sự thối nát.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ