Mi-ca 3:1

Mi-ca 3:1 KTHD

Tôi bảo: “Hãy lắng nghe, các nhà lãnh đạo của Ít-ra-ên! Các ngươi cần phân biệt chính tà, phải trái
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ