Ma-thi-ơ 17:7

Ma-thi-ơ 17:7 KTHD

Chúa Giê-xu đến bên cạnh sờ họ, phán: “Đứng dậy, đừng sợ hãi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ