Ma-thi-ơ 17:11

Ma-thi-ơ 17:11 KTHD

Chúa Giê-xu đáp: “Ê-li đến trước để chuẩn bị mọi việc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ