Ma-thi-ơ 13:7

Ma-thi-ơ 13:7 KTHD

Có hạt rơi giữa bụi gai, bị gai mọc lên chặn nghẹt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ