Ma-thi-ơ 13:46

Ma-thi-ơ 13:46 KTHD

Khi tìm thấy viên ngọc vô giá, liền bán hết của cải để mua viên ngọc.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 13:46