Ma-thi-ơ 13:1

Ma-thi-ơ 13:1 KTHD

Cũng trong ngày đó, Chúa Giê-xu ra khỏi nhà, đến bờ biển.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ