Ma-la-chi 4:6

Ma-la-chi 4:6 KTHD

Người sẽ làm cho cha con thuận hòa, để khỏi bị Ta đến tiêu diệt đất đai.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ