Ma-la-chi 4:4

Ma-la-chi 4:4 KTHD

“Các ngươi phải ghi nhớ các luật lệ, quy tắc, và chỉ thị Ta truyền cho toàn dân Ít-ra-ên qua Môi-se, đầy tớ Ta tại núi Hô-rếp.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ