Ma-la-chi 4:1

Ma-la-chi 4:1 KTHD

Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán: “Kìa! Ngày phán xét sắp đến, với lửa cháy rực như lò. Kẻ kiêu căng gian ác sẽ bị đốt như rạ, thiêu luôn cả rễ, không chừa lại gì cả.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ