Lu-ca 8:25

Lu-ca 8:25 KTHD

Chúa hỏi các môn đệ: “Đức tin các con ở đâu?” Mọi người đều kinh ngạc, sợ hãi bảo nhau: “Người là ai, mà có quyền lực bảo sóng gió phải vâng lời Người!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ