Lu-ca 5:9

Lu-ca 5:9 KTHD

Vì mẻ lưới quá nhiều cá, nên các tay chài chuyên nghiệp vô cùng kinh ngạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ