Lu-ca 5:38

Lu-ca 5:38 KTHD

Rượu mới phải đổ vào bầu mới.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ