Lu-ca 5:35

Lu-ca 5:35 KTHD

Chỉ khi nào chàng rể ra đi, họ mới không thiết gì đến ăn uống nữa.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ