Lu-ca 5:23

Lu-ca 5:23 KTHD

Trong hai việc chữa bệnh và tha tội, việc nào dễ hơn?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 5:23