Lu-ca 5:20

Lu-ca 5:20 KTHD

Thấy đức tin của họ, Chúa bảo người bại: “Tội lỗi con được tha rồi!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 5:20