Lu-ca 5:11

Lu-ca 5:11 KTHD

Sau khi đưa thuyền vào bờ, họ bỏ tất cả đi theo Chúa Giê-xu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ