Lu-ca 16:6

Lu-ca 16:6 KTHD

Đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu!’ Quản gia bảo: ‘Tôi trả giấy nợ lại đây. Viết ngay giấy khác: Nợ năm chục.’
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 16:6