Lu-ca 16:16

Lu-ca 16:16 KTHD

Luật pháp Môi-se và các sách tiên tri được ban bố cho đến thời Giăng. Từ đó Phúc Âm được truyền giảng, mọi người hăng hái chen nhau vào Nước của Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ