Lê-vi Ký 22:33

Lê-vi Ký 22:33 KTHD

đem các ngươi ra khỏi đất Ai Cập để các ngươi thuộc về Ta. Ta là Chúa Hằng Hữu.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ