Lê-vi Ký 22:30

Lê-vi Ký 22:30 KTHD

sinh tế phải được ăn trong ngày, không được để thừa đến sáng mai. Ta là Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ