Lê-vi Ký 22:3

Lê-vi Ký 22:3 KTHD

Từ nay cho đến các thế hệ về sau, thầy tế lễ nào khi đang bị ô uế, mà đến gần những lễ vật thánh người Ít-ra-ên đem dâng lên Ta, sẽ bị trục xuất khỏi đền thờ. Ta là Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ