Lê-vi Ký 22:15

Lê-vi Ký 22:15 KTHD

Thầy tế lễ không được xúc phạm những lễ vật thánh của người Ít-ra-ên đem dâng lên Chúa Hằng Hữu
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ