Ai Ca 1:5

Ai Ca 1:5 KTHD

Quân thù đã chiến thắng, ung dung thống trị, vì Chúa Hằng Hữu đã hình phạt Giê-ru-sa-lem bởi vi phạm quá nhiều tội lỗi. Dân chúng bị quân thù chặn bắt và giải đi lưu đày biệt xứ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ