Gióp 3:6

Gióp 3:6 KTHD

Nguyện đêm ấy bị lấy ra khỏi lịch, không bao giờ được kể giữa các ngày trong năm nữa, cũng không bao giờ xuất hiện giữa các tháng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ