Gióp 3:4

Gióp 3:4 KTHD

Nguyện ngày ấy là ngày tăm tối. Đức Chúa Trời trên cao cũng chẳng đoái hoài, và không có ánh sáng chiếu trên nó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ