Gióp 3:3

Gióp 3:3 KTHD

“Ước gì ngày sinh của ta tan mất đi, và đêm ta được thai dựng không có.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ