Gióp 3:25

Gióp 3:25 KTHD

Những gì tôi sợ đã phủ lên tôi. Những gì tôi kinh hãi đã xảy đến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ