Gióp 3:23

Gióp 3:23 KTHD

Sao ban sự sống cho người không có tương lai, những người Đức Chúa Trời đã đặt đau khổ chung quanh?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ