Gióp 3:2

Gióp 3:2 KTHD

Ông nói
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ