Gióp 3:19

Gióp 3:19 KTHD

Người giàu và người nghèo đều ở đó, và người nô lệ được tự do khỏi chủ mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ