Gióp 3:18

Gióp 3:18 KTHD

Ngay cả tù nhân cũng được thảnh thơi trong cõi chết, không còn gì tai ương áp bức.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ