Gióp 19:8

Gióp 19:8 KTHD

Đức Chúa Trời dựng rào ngăn chặn tôi tiến bước. Phủ tối tăm khiến đường tôi mù mịt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ