Gióp 19:28

Gióp 19:28 KTHD

Sao các anh dám hành hạ tôi, rồi nói rằng: ‘Đó là do lỗi của chính hắn’?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ