Gióp 19:22

Gióp 19:22 KTHD

Sao các anh săn đuổi tôi như Đức Chúa Trời? Các anh chưa chán thịt tôi sao?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ